1. ORDFÖRANDE FÖR MÖTET
Till ordförande för mötet väljs Per Anders.

2. VAL AV MÖTESSEKRETERARE
Det är mötets mening att välja Jenny till mötessekreterare. Martin begär votering. Voteringen överklagas.

3. VAL AV JUSTERINGSMÄN
Gustav föreslår Björns högra och vänstra hand till sina talespersoner. Mötespresidiet finner detta val något oklart men tolkar förslaget som att Björns högra och vänstra hand väljs till justeringsmän och tillika talespersoner för Gustav. Mötet röstar för detta val med omedelbar verkan.

Martin i egenskap av värd och boende i huset yrkar på att han kan bestämma när Björn ska öppna och stänga fönstret. Yrkandet bifalles av samtliga.

Jenny föreslår att Linnea får vetorätt i samtliga frågor. Martin vill att dagordningen gås igenom innan Jennys förslag behandlas, dvs yrkande om vetorätt för Linnea.

Mötetpresidiet tar paus för påfyllning av sprit.

Per Anders yrkar att Björns yttranderätt i ordningsfrågor återställs. Martin yrkar att Björn beläggs med tystnadsplikt efter möten då ordningsfrågor avhandlats. Brott mot beslut bestraffas i enlighet med regel 8.

Gustav föreslår att inga ordningsfrågor får tas upp innan vi kommit fram till den punkt som Martin hänvisat till de senaste tio minuterna.

Björn yrkar på att återkalla sina händer till sig själv. Yrkandet avslås.

Martin yrkar att mötet återgår till dagordningen vilket innebär punkten godkännande av dagordningen.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkännes icke utan revideras med fyllnadspunkter.

5. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MON TRACTEUR
Gustav föreslår Jenny till ordförande för Mon tracteur. Martin vill plädera för Jenny. Jenny hävdar jäv. Martin beslutas därför ej godkänd för plädering. Gustav föreslår Gudrun Sjödén som ordförande för Mon tracteur.

Linnea undrar vad som hänt med Gustav som förvandlats till en 5-åring. Mötet kan ej svara på detta men tar denna fråga till protokollet på frågeställarens begäran.

Mötet går till enhälligt beslut att Jenny väljs till ordförande för Mon tracteur.

6. NOMINERINGAR AV ÖVRIGA MEDLEMMAR SAMT FYLLNADSFÖRSLAG
Martin föreslår beslut i följande grupperingar: förening, valberedning samt verkställande utskott (VU).
A) förslag till medlemmar i föreningen: samtliga närvarande, dvs Per Anders, Jenny, Björn, Martin, Gustav, Linnea.
B) förslag till medlemmar i valberedningen: samtliga närvarande.
C) förslag till medlemmar i VU: Martin, Per Anders, Gustav.

VU uppdras att ta fram föreningsstadgar samt verksamhetsplan för 2012-2013.

KLARGÖRANDEN
• definition av ordförandens skyldigheter och rättigheter
• föreningens ideologi, riktning, vision

7. ÖVRIGA FRÅGOR
• Ordförande meddelar att vid nästa årsmöte ska spriten ställas på en höjd där ordföranden kan nå den.

• Björn väljs till Mäster Montracteur 2012.

• Gustav yrkar att föreningen åker på studieresa i Västmanland exempelvis fyra dagar i juli medelst minibuss. Verkställande utskottet (VU) uppdras att i samarbete med ordförande utreda denna möjlighet.

8. MÖTET FÖRKLARAS AVSLUTAT